Długofalowe myślenie o przyszłości organizacji opiera się na diagnozie strategicznej, czyli zebraniu i uporządkowaniu wiedzy o swoich zasobach i atutach, rozpoznaniu szans w otoczeniu i ustaleniu priorytetów. Współpracujemy z zarządami i zespołami organizacji oraz prowadzimy konsultacje z ich lokalnym środowiskiem. Wspieramy diagnozę i planowanie strategiczne oraz prowadzimy szkolenia w tym zakresie.

MODERUJEMY ZESPOŁOWE SESJE DIAGNOSTYCZNE

Włączenie zespołu do strategicznego myślenia o aktualnym stanie organizacji (jej silnych i słabych stronach, relacjach z otoczeniem, aspiracjach) jest okazją do spotkania i podzielenia się swoimi osobistymi doświadczeniami, obserwacjami i refleksjami. Moderator spotkań dba o to, by spotkania służyły zebraniu i uporządkowaniu najistotniejszych informacji.

Zalety zespołowych sesji diagnostycznych:

 • zaangażowanie nie tylko dyrekcji, ale i zespołów organizacji do zgromadzenia oraz uporządkowania informacji istotnych dla przyszłości organizacji
 • sesje diagnostyczne obejmują:
  • analizę odbiorców organizacji oraz jej relacji z otoczeniem (władzami, partnerami, dostawcami, sąsiadami)
  • analizę atutów i słabości organizacji
  • analizę możliwości i ograniczeń w działalności
  • analizę trendów wpływających na organizację
 • sesje zespołowe pozwalają na ocenę aktualnego stanu i działania organizacji. Mogą stanowić przygotowanie do długofalowego planowania (np. opracowania strategii), określenia kierunku zmian lub podsumowaniu prac i działań zrealizowanych w ostatnich latach
 • sesje diagnostyczne mogą zostać uzupełnione konsultacjami z przedstawicielami lokalnej społeczności.

MODERUJEMY ZESPOŁOWE SESJE PLANISTYCZNE

Włączenie zespołu organizacji do myślenia o przyszłości zwiększa szanse na skuteczną realizację jej długofalowych planów. Zespół, który brał udział w strategicznej diagnozie i uczestniczy w dyskusji nad tym, w jakim kierunku powinna rozwijać się organizacja, czuje się potem bardziej zmotywowany do realizacji marzeń i planów.

Zalety zespołowych sesji planistycznych:

 • włączenie zespołów organizacji do tworzenia propozycji wspólnych, długofalowych celów
 • zespołowe rozwiązywanie dylematów decyzyjnych dotyczących priorytetów organizacji w oparciu o zebrane i zinterpretowane dane diagnostyczne,
 • sesje planistyczne obejmować mogą:
  • poszukiwanie strategicznej (długofalowej) misji i wizji rozwoju organizacji
  • formułowanie długofalowych celów
  • powiązanie rocznych planów działania ze strategią rozwoju
  • wypracowanie dokumentu strategicznego
 • sesje diagnostyczne mogą zostać uzupełnione konsultacjami z przedstawicielami lokalnej społeczności

KONSULTACJE I SZKOLENIA

Organizacja realizuje liczne działania, i czasem trudno wybrać, które są konieczne a z których można zrezygnować albo zespół ma poczucie, że potrzebuje nowego impulsu, bo wyczerpał się dotychczasowy sposób działania Są to okazje do strategicznego przemyślenia aktualnej sytuacji organizacji i zaprojektowania jej przyszłości.

Możliwy zakres współpracy:

 • spotkania i konsultacje z zakresu zarządzania strategicznego w organizacjach (analizy, planowania, wdrożeń, narzędzi do analizy i podejmowania decyzji)
 • szkolenia i warsztaty wspierające pracę zespołową, rozwijające kompetencje w zakresie planowania działań i ustalania celów organizacji
 • działania w zakresie integracji zespołów i rozwijania kompetencji miękkich służących osobistemu rozwojowi i usprawnieniu pracy zespołowej
 • konsultacje z lokalnymi społecznościami, liderami oraz mieszkańcami, którzy wnoszą perspektywę zewnętrzną do pracy organizacji (np. pomysły, opinie, własne doświadczenia i sugestie)

Czerpiemy z historii. Odkrywamy jej znaczenie i ułatwiamy zrozumienie. Tworzymy innowacyjne narzędzia edukacyjne i zapewniamy rozrywkę, która pozwala doświadczyć historii i spotkać jej bohaterów. Myślimy strategicznie i działamy praktycznie.

Kontakt

Rekreator
Łukasz Wrona

+48 660 730 930
kontakt@projektrekreator.pl

NIP: 6762378409
REGON: 380771898